Có 1 kết quả:

dự cáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói cho biết trước.