Có 1 kết quả:

dự thẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét hỏi trước về sự việc, để đưa ra xử trong một phiên toà.