Có 1 kết quả:

dự đoán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính trước xen sự việc xảy ra thế nào.