Có 1 kết quả:

dự kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có mặt và được thấy — Ý nghĩa có trước.