Có 1 kết quả:

dự thảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Soạn trước, ngăn chặn trước.