Có 1 kết quả:

dự mưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự tính toán sắp đặt trước — Có tham gia vào việc sắp đặt trước.