Có 1 kết quả:

ngoan phu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gã tham lam.