Có 1 kết quả:

ngoan ngu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đần độn dốt nát.

Một số bài thơ có sử dụng