Có 1 kết quả:

ngoan dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dân không chịu theo pháp luật.