Có 1 kết quả:

ngoan bỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đần độn quê mùa.