Có 1 kết quả:

đốn binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dừng quân, không tiến nữa.

Một số bài thơ có sử dụng