Có 1 kết quả:

đốn tuỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khốn khổ.