Có 1 kết quả:

đốn khởi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thình lình phát ra.