Có 1 kết quả:

đốn túc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dậm chân, vẽ giận dữ — Ngừng chân.

Một số bài thơ có sử dụng