Có 1 kết quả:

đốn thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rập đầu mà lạy.