Có 1 kết quả:

lĩnh hội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiểu rõ.