Có 1 kết quả:

lĩnh hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng biển thuộc quyền của quốc gia ở bờ biển, tức là hải phận quốc gia.