Có 1 kết quả:

đầu thượng an đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự việc chồng chất dồn dập.