Có 1 kết quả:

đầu khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung loài xúc vật trong nhà.