Có 1 kết quả:

đầu gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà cái, người làm cái trong canh bạc — Người chứa bạc để lấy tiền hồ — Người chủ mướn người làm công.