Có 1 kết quả:

đầu cân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khăn bịt đầu.

Một số bài thơ có sử dụng