Có 1 kết quả:

đầu phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh nhức đầu.