Có 1 kết quả:

đầu mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chỉ huy một toán quân nhỏ — Người đứng đầu đồng bọn.

Một số bài thơ có sử dụng