Có 1 kết quả:

đầu cái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đỉnh đầu, chóp đầu.