Có 1 kết quả:

đầu giác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu và sừng, chỉ tính khí hăng hái của tuổi trẻ — Cũng chỉ đầu mối của sự việc.

Một số bài thơ có sử dụng