Có 1 kết quả:

đầu cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương đầu ( skull ).