Có 1 kết quả:

hạm liên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hai câu thứ ba và thứ tư đối nhau trong thơ luật, gọi là “hạm liên” 頷聯.