Có 1 kết quả:

đồi tệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu xa hư hỏng.

Một số bài thơ có sử dụng