Có 1 kết quả:

đồi phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nếp sống đẹp đẽ bị suy sụp — Làm suy sụp nếp sống đẹp đẽ có từ lâu đời. Cũng nói Đồi phong bại tục.