Có 1 kết quả:

hạm đạm

1/1

hạm đạm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước sóng sánh