Có 1 kết quả:

đề từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời viết ở đầu cuốn sách, nói về cuốn sách. Như lời tựa.