Có 1 kết quả:

kham hạm

1/1

kham hạm

phồn thể

Từ điển phổ thông

gầy gò đói khổ

Một số bài thơ có sử dụng