Có 1 kết quả:

điên phúc

1/1

điên phúc

phồn thể

Từ điển phổ thông

lật đổ

Một số bài thơ có sử dụng