Có 1 kết quả:

loại tụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp lại theo từng loài. Giống nhau thì họp lại với nhau.