Có 1 kết quả:

cố bất đắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không đoái, không chú ý tới.