Có 1 kết quả:

cố bất quá lai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không thể hoàn toàn lo liệu mọi việc. ◎Như: “giá ma đại đích siêu thị, tha nhất cá nhân cố bất quá lai, chỉ hảo thỉnh nhân bang mang” 這麼大的超市, 她一個人顧不過來, 只好請人幫忙.