Có 1 kết quả:

cố tá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuê mướn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuê mướn.