Có 1 kết quả:

cố cập

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đoái đến, chú ý đến.