Có 1 kết quả:

cố khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người mua hàng. Khách hàng.