Có 1 kết quả:

cố đắc quá lai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Có thể lo liệu hết cả. ◎Như: “điếm lí đích sự bất đa, ngã nhất cá nhân khả dĩ cố đắc quá lai” 店裡的事不多,我一個人可以顧得過來.