Có 1 kết quả:

cố kị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kiêng tránh, e dè. ◇Tô Thức 蘇軾: “Kim phù tiểu nhân chi vi bất thiện, do tất hữu sở cố kị” 今夫小人之為不善, 猶必有所顧忌 (Tuân khanh luận 荀卿論).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kiêng tránh e dè.