Có 1 kết quả:

hiển vi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm rõ ra những vật thật nhỏ.

Một số bài thơ có sử dụng