Có 1 kết quả:

hiển minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật rõ ràng, sáng tỏ.