Có 1 kết quả:

hiển nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật rõ ràng, ai cũng thấy như vậy.