Có 1 kết quả:

hiển hiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lộ ra ngoài rõ ràng.