Có 1 kết quả:

hiển thánh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hồn người chết trở thành thần linh, lộ rõ ra cho người sống thấy.