Có 1 kết quả:

hiển hách

1/1

hiển hách

phồn thể

Từ điển phổ thông

hiển hách, rạng ngời

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ vang, đâu cũng nghe danh — Rực rỡ.

Một số bài thơ có sử dụng