Có 1 kết quả:

hiển đạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có được địa vị rực rỡ vẻ vang. Nói về sự thi đậu làm quan.