Có 1 kết quả:

hiển linh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất thiêng, thiêng lộ rõ ra, bằng sự thật.

Một số bài thơ có sử dụng