Có 1 kết quả:

ngoan cố

1/1

ngoan cố

giản thể

Từ điển phổ thông

bảo thủ, ngoan cố